เสาวกูล ก. .; งามเสน่ห์ ป. . การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก). วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 147–158, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250480. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.