กล่อมทอง พ. .; ดวงจินดา ม. . .; กตเวทิน ส. .; ผาสุก ย. .; ตวงสิทธิตานนท์ ค. . การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 171–180, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250483. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.