ปัญญาศักดิ์ อ. .; สินสมุทร ว. .; ประสานพานิช ส. .; ลุ้งใหญ่ . ว.; ธัมวาสร ศ. . ผลของการใช้อาหารหยาบเบ็ดเสร็จเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 42, n. 2, p. 153–162, 2014. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250525. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.