หาระโคตร พ. .; สุริหาร พ. .; ตั้งวงค์ไชย ร. .; เลิศรัตน์ ก. . ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 42, n. 3, p. 337–346, 2014. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250546. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.