จันทร์หอม น. .; บุณยเกียรติ ด. .; บุญประสม พูลลาภ พ. . ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 42, n. 4, p. 685–594, 2014. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250579. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.