ปัญญาคำ ฐ. .; บุณยเกียรติ ด. .; บุญประสม พูลลาภ พ. . กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca sativa var. longefolla). วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 39, n. 4, p. 359–368, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250594. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.