พาแก้วมณี ก. . .; บุญไทย อิวาย ช. .; โตภาคงาม บ. .; สีหบัณฑ์ ป. .; ตรีโลเกศ ว. . อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในดินเค็ม. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 48, n. 2, p. 249–260, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250631. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.