ปัญญาศักดิ์ อ.; บัวทอง น. .; แก้วสุวรรณ์ ส. .; อันชื่น น. .; ไมตรีจิตต์ ว. .; หงสะพัก ท. .; บัวผัน ศ. . สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 50, n. 2, p. 384–398, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250672. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.