สุวรรณมณี จ.; ศรีธิวงค์ ศ. .; ครุฑไทย ณ. .; ชัยวัง น. .; มรุปัณฑ์ธร ก. .; วัฒนกูล ว. . การให้ผลผลิต และคุณภาพไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมด้วยโปรตีนสกัดจากต้นอัญชัน. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 50, n. 2, p. 471–480, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250685. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.