ตั้งจิตวัฒนาชัย น.; สาฆ้อง เ. . ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 50, n. 2, p. 537–547, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250693. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.