ศีลเตโช ศ.; ศรีบุญลือ ว. .; HAMMECKER, C. .; ตรีโลเกศ ว. .; LUC MAGHT, J. . การหาคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ของดินเม็ดหยาบโดยวิธีระเหย. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 41, n. 1, p. 27–44, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250717. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.