โคตะเสนา ส. .; สนิทชน จ. .; จันทร์แก้ว ส. .; มอญขาม ธ. . เทคนิค rapid generation advance ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในคู่ผสมระหว่างข้าวอายุสั้นพันธุ์ ULR368 และพันธุ์ กข6 ในการประเมินนอกฤดูปลูก . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 50, n. 2, p. 340–347, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250846. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.