ประจันตะเสน ร.; รัตนานิคม ค. .; นิติสุข พ. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวเหนียวดำ. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 50, n. 4, p. 1033–1042, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251288. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.