ณ พัทลุง ฐ. .; ตังคนานนท์ ว. . รูปแบบพฤติกรรมความเฉพาะเจาะจงของการกิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและองค์ประกอบของเซลล์เจ้าบ้าน และกลไกการถ่ายทอดไวรัสโรคพืชแบบไหลเวียนชนิดไม่แพร่ขยายและแพร่ขยายโดยแมลงพาหะ . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 4, p. 939–955, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251397. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.