นันท์วัชราธรณ์ พ. .; กุลดิลก ก. .; สุขกำเนิด เ. . การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการของผลิตภัณฑ์ปลาช่อนอบกรอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 48, n. 4, p. 749–762, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251885. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.