หนูทัศน์ ร. .; ฤทธิรณ ร. .; วาณิชย์ศรีรัตนา ว. . การจำแนกสายพันธุ์อ้อยด้วยการตรวจวัดลำอ้อยโดยใช้เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 48, n. 5, p. 1082–1091, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251923. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.