ขุนอินทร์ อ. . การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวและระดับรุนแรงของโรคในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 1347–1383, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252079. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.