ธัมวาสร ศ. . . . พันธุกรรมกับอาหารโคนม. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 43, n. 4, p. 591–596, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252206. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.