นรสิงห์ อ. .; ธนะจิตต์ ศ. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. .; เขียวรื่นรมณ์ เ. . ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 45, n. 1, p. 121–132, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252358. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.