มะนาวนอก จ. .; ก้อนคำดี ส.; เดชภิมล เ. .; แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. .; โชติษฐยางกูร ด. ถ่านชีวภาพ: ผลต่อคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวนา หว่านน้ำตม (การทดสอบในสภาพกระถาง) . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 45, n. 2, p. 209–220, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252367. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.