เสรี พ. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. .; ธนะจิตต์ ศ. . ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อความเสถียรของเม็ดดิน ในชุดดินยโสธรที่ปลูกมันสำปะหลัง . วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 45, n. 2, p. 227–238, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252369. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.