สันป่าเป้า ป. .; พลซา ส. .; ปองผดุง ป. .; ทาวงศ์ ว. . ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 45, n. 4, p. 663–674, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252421. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.