เหมรัตน์ตระกูล พ. .; นากาโน ค. .; พูลลาภ พ. .; เทียนจุมพล ป. .; สีหะนาม พ. .; ธรรมพฤฒินันท์ พ. .; มณีวระ พ.; บุณยเกียรติ ด. . ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 45, n. 4, p. 685–692, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252430. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.