แก้วตาทิพย์ ว. . ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 45, n. 4, p. 693–702, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252431. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.