สุนทรชัย ส. .; รัตนานิคม ค. .; พรมอุทัย ช. .; คงปั้น อ. . อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน. วารสารแก่นเกษตร, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 1259–1267, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252588. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.