ระดาไสย ยุพดี, และ แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ วรรณวิภา. 2021. “การประเมินการดูดใช้และประสิทธิภาพธาตุอาหารของอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพดินทรายที่ได้รับน้ำชลประทาน”. วารสารแก่นเกษตร 49 (6):1402-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/248829.