แซ่ย่าง เอกพันธ์, สุภาภรณ์ สุภาภรณ์, และ พรมอุทัย ชนากานต์. 2021. “ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในสภาพน้ำขังและไม่ขังน้ำ”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):1-11. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249311.