อยู่เจริญกิจ ณัฐวดี, ธนะจิตต์ ศุภิฌา, และ อนุสนธิ์พรเพิ่ม สมชัย. 2021. “ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):12-24. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249313.