นุวันนา ซิตีฮาวา, ธนะจิตต์ ศุภิฌา, อนุสนธิ์พรเพิ่ม สมชัย, และ เขียวรื่นรมณ์ เอิบ. 2021. “สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):25-36. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249314.