ล สุขญาณกิจ สายชล, จิวประเสริฐ โสภิดา, แปงใจ วุฒิพงษ์, และ พาณิชพัฒน์ ธนวรรณ. 2021. “การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):37-48. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249316.