ลือศักดิ์ ณัฐวุฒิ, อนงค์รักษ์ นิวัติ, ไชยวรรณ ฟ้าไพลิน, และ คำยอง สุนทร. 2021. “สมบัติของดินในระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):49-63. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249317.