สาระพิน ปฏิวิชช์, เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ชลดา, และ โพธิ ฤทัยรัตน์. 2021. “ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลภาคพื้นดิน”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):64-75. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249318.