แก้วประดิษฐ์ วรรณวิภา. 2021. “การจัดการใบอ้อยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กและส่งเสริมการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):76-86. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249319.