ศรีทองแท้ ชมพูนุช, มอญขาม ธิดารัตน์ มอญขาม, สนิทชน จิรวัฒน์, ศรีสว่างวงศ์ สิทธิพงศ์, และ สมพงศ์ จันทร์แก้ว สมพงศ์ จันทร์แก้ว. 2021. “การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถั่วเหลืองนอกฤดู ในสถานีทดลอง เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):87-104. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249320.