คำพันธ์ พัชรา, และ บุญมี ศิริ บุญมี ศิริ. 2021. “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):105-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249321.