นันตะกูล กฤตพจน์, หมื่นมาณี ณัฏฐวัฒณ์, และ จันทร์บาง เยาวลักษณ์. 2021. “การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis Entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):119-29. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249322.