ณ พัทลุง ฐานัฎ, และ ตังคนานนท์ วิภา. 2021. “การประเมินชนิดและปริมาณรงควัตถุของการสกัดหยาบใบที่เกิดโรคใบหงิกข้าว ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของข้าวสายพันธุ์ไทชุงเนทีฟ 1”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):130-43. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249323.