หน่อแก้ว จุฬารัตน์, เข็มมุกด์ วันพร, เจมส์ แมกกอฟเวิ่น โรเบิร์ต, และ โตอนันต์ ชัยวัฒน์. 2021. “การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium Fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):144-54. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249324.