กาฬภักดี เสริมวิทย์, เพียซ้าย อรอุมา, ศิริวรรณ์ วันวิสา, กาฬภักดี พิมใจ, และ เขียวขำ เนตรนภิส. 2021. “การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma Asperellum ต่อการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia Solani”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):155-66. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249325.