อุตรนคร ปนัดดา, และ หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว. 2021. “การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):167-78. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249326.