หนานสายออ อนาลยา, และ อภิโชติธนกุล อาทิตย์. 2021. “ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายและน้ำตาลดิบของประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมออโตรีเกรสซีฟไม่เชิงเส้นแบบเวฟเล็ต”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):179-91. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249330.