ดวงวงษา จอมสุดา, และ อึ้งเศรษฐพันธ์ เทพรัตน์. 2021. “ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus Emblica) หอมแดง (Allium Ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania Grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis Niloticus)”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):192-202. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249331.