นิลวิเชียร ปาริชาต, ภูวัน นิรันดร, และ เด็กหลี ภุมเรศ. 2021. “ผลของวัสดุปูพื้นต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความเข้มสีของกุ้งเชอรี่”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):203-12. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249332.