ดวงวงษา จอมสุดา, ลีสง่า สง่า, จุลอดุง สุชาติ, โพธิ์ประดิษฐ์ มลฤดี, และ เอกบุตร ปรัชญาพร. 2021. “การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาสลิดดอนนาชั่วรุ่นที่ 1”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):213-22. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249333.