ไกรทัศน์ เศรษฐ์, เมฆสัมพันธ์ เชษฐพงษ์, สมัชชานนท์ ทรงเผ่า, มั่นธรรม เยาวลักษณ์, เรืองสอน ชาคริต, เวชสิทธิ์ อรอิงค์, และ ถาวรโสตร์ ณิศรา. 2021. “การประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียน จากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):223-33. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249334.