เบี้ยทอง วนิดา, และ ศรีชนะ ดรุณี. 2021. “ผลของยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ต่อค่าโภชนะและค่าการย่อยได้ในหลอดทดลอง ของรำละเอียด”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):234-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249335.