นพรัตน์ไมตรี มนัสนันท์, ชุมแสงโชติสกุล วีรชัย, นาวา มาริษา, ปานทอง อณัญญา, และ กิจพิพิธ วรางคณา. 2021. “ผลของอาหารสัตว์ฟังก์ชั่นจากพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์ที่เสริมด้วยเศษหน่อไม้ฝรั่งตัดแต่งเหลือทิ้งต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะ กรดไขมันที่ระเหยง่าย จุลินทรีย์ในไส้ตัน และมิญชวิทยาของลำไส้เล็กของไก่ไข่”. วารสารแก่นเกษตร 49 (1):241-57. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249336.