บุญเรืองรอด พัชรี, พงศ์พิสุทธา รัติยา, และ รัตนกรีฑากุล ชัยณรงค์. 2021. “ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium Solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งกับทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม”. วารสารแก่นเกษตร 49 (6):1375-87. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249549.