เฟื่องถี อาภากร, สุริหาร พลัง, เลิศรัตน์ กมล, สนิทชน จิรวัฒน์, และ จันทร์แก้ว สมพงศ์. 2019. “ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน”. วารสารแก่นเกษตร 47 (1):105-14. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249778.