หาระโคตร พรชัย, หมื่นสุข จุฬารัตน์, จิระเกียรติกุล เยาวพา, และ สุริหาร พลัง. 2019. “ความมีชีวิตและการเก็บรักษาเรณูในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานพิเศษจากเขตอบอุ่น”. วารสารแก่นเกษตร 47 (4):705-14. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249879.